ROZDZIAŁ VI – Przepisy końcowe

§ 28

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 29

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 30

1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

2. Obowiązki likwidatora określa ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach.

3. Po rozwiązaniu majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na rzecz ubogich dzieci i młodzieży z Piotrkowa Trybunalskiego. Dokonuje się to na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 31

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia człon-kowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

§ 32

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia prawa o stowarzyszeniach.

Piotrków Tryb., dnia 17 marca 2006 r.