ROZDZIAŁ V – Majątek Stowarzyszenia

§ 25

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z własnej działalności oraz z ofiarności publicznej zarówno w kraju jak i z zagranicy oraz dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia lub w kasie.

4. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza, się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

5. Stowarzyszenie stosuje do wymogów wynikających z ustawy o działalnoœci pożytku publicznego i wolontariacie zabraniającej:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3;
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 26

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób: Prezesa i Członka Zarządu.

§ 27

1. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Prezes w porozumieniu z pozostałymi członkami Zarządu.

2. Gospodarka finansowa i majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2005 r.

4. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.