ROZDZIAŁ IV – Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków;

2. Zarząd;

3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów członków zwyczajnych przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. Wyboru władz dokonuje się na Walnym Zebraniu spośród kandydatów wywodzących się z obecnych i nieobecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku nieobecności kandydata wymagana jest jego pisemna zgoda.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia (Zarządu lub Komisji Rewizyjnej) w trakcie kadencji, skład uzupełnia się w trybie nowych wyborów w terminie dwóch miesięcy od rozpoczęcia wakatu.

§ 19

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie Członków

§ 20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Proponowany porządek może być zmieniony przez Walne Zebranie.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie statutu i programu działania Stowarzyszenia;

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

c) uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia;

d) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;

e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

f) uchwalanie zmian statutu;

g) powoływanie w drodze podejmowanych uchwał innych podmiotów;

h) ustalanie wysokości składek członkowskich;

i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego po rozwiązaniu majątku;

j) rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich, od uchwal Zarządu;

k) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego;

l) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

m) podejmowanie uchwal w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 22

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje według uchwalonego regulaminu.

2. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń, co do terminu Walnego Zebrania. Zarząd ustali nowy termin Walnego Zebrania w przypadku złożenia zastrzeżeń, przez co najmniej połowę członków.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
a) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;
b) z inicjatywy Zarządu;
c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zebrania Członków lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 2, pkt. b i c, Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

Zarząd

§ 23

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.

2. Zarząd składa się z 5 – 7 członków w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

3. Do zakresu działań Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
c) zwoływanie Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
d) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
e) ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia;
f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
g) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków;
h) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
i) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
j) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

4. Posiedzenia Zarządu, odbywają się w każdym czasie nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu.

5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

6. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu.

7. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej czterech jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu w tym: Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Zarządu;
b) składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków w sprawie absolutorium dla Zarządu;
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
d) kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Stowarzyszenia;
e) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
a) członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b) skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Szczegółowy tryb pracy tejże komisji określa regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie.