ROZDZIAŁ II – Cele i środki działania

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2. działalność charytatywna;
3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
5. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
6. działalność z zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
7. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
9. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
10. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
11. promocja i organizacja wolontariatu;
zgodnie z franciszkańską opcją na rzecz ubogich i przyjętym programem Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. tworzenie wspólnoty Świetlicy Środowiskowej Oratorium im. św. Antoniego wśród wychowanków, wolontariuszy i opiekunów ORATORIUM;

2. współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi i samorządowymi;

3. utrzymywanie kontaktów z podobnymi środowiskami w kraju i za granicą;

4. różnorodną pomoc dla dzieci i młodzieży, szczególnie potrzebujących;

5. organizowanie kolonii, obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży;

6. organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży;

7. działalność świetlicową-rekreacyjną, sportową i turystyczną;

8. przygotowywanie i utrzymywanie bazy materialnej dla realizacji celów statutowych;

9. wychowywanie do wartości rodzinnych, patriotycznych, religijnych, kulturalnych;

10. kształtowanie postaw obywatelskich i spo-łecznych;

11. działalność szkoleniową;

12. działalność wydawniczą;

13. promocję wartościowych filmów, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów, oraz rozwijanie własnej działalności różnego typu: muzycznej, teatralnej, filmowej, turystycznej, literackiej, plastycznej, itp.;

14. organizowanie pomocy w nauce szkolnej;

15. pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą.

§ 10

Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może powoływać inne podmioty.

§ 11

Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.