ROZDZIAŁ III – Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą, się na:
a) członków zwyczajnych;
b) członków honorowych;
c) członków wspierających.

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
a) osoba pełnoletnia, nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca jego cele i charakter oraz swoim dotychczasowym zachowaniem dająca gwarancję przestrzegania Statutu i realizacji celów Stowarzyszenia;
b) obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, oraz cudzoziemiec posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacją od dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój lub propagowanie idei albo dzieła Stowarzyszenia, lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.

4. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 14

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Uzyskanie członkostwa honorowego nie wymaga złożenia deklaracji.

§ 15

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:
a) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
b) przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
c) dbać o jego dobre imię zachowując nienaganną postawę obywatelską;
d) zachowywać przepisy obowiązującego prawa i postanowień Statutu;
e) przestrzegać decyzji oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
f) regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały;
g) brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze;
b) wnioskować oraz składać propozycje i postulaty we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcji stowarzyszenia, a także domagać się ich rozpatrzenia i wdrożenia;
c) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
d) posiadać legitymację stowarzyszenia;
e) korzystać z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

3. Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w pracach statutowych władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 16

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
a) pisemną rezygnację złożoną na ręce Prezesa Zarządu;
b) wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały:

– za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Władz Stowarzyszenia,

– za nieusprawiedliwione uchylanie się od pracy w Stowarzyszeniu,

– za nagminną i bezzasadną absencję na Walnym Zebraniu Członków,

– za nieuregulowanie składek członkowskich przez trzy okresy składkowe,

– za notoryczne, gorszące zachowanie przynoszące ujmę dobremu imieniu członka Stowarzyszenia,

– z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu;

c) śmierć członka.

2. Od uchwały Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się. Podtrzymana przez Walne Zebranie uchwała o usunięciu z listy członków Stowarzyszenia jest ostatecznym i nieodwołalnym rozstrzygnięciem.